Regulamin i warunki

Regulamin Kamienica sp. z o.o.

Siedziba: ul. Sienkiewicza 24, 15-092 Białystok

NIP: 542 319 37 30,   REGON: 200412570

§ 1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu „Kamienica”
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości oraz zasady przebywania na terenie obiektu.
 3. Regulamin dostępny jest w recepcji obiektu, informatorze w apartamencie oraz na stronie internetowej obiektu www.kamienica.bialystok.pl
 4. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty meldunkowej.

§ 2 Doba pobytu w apartamencie

 1. Apartament jest wynajmowany na doby. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 2. Przyjmuje się, że apartament jest wynajęty na 1 dobę, jeśli Gość nie określił inaczej.
 3. Apartamentu nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.
 5. „Kamienica” uwzględni życzenie przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Przedłużenie pobytu kosztuje 50% stawki podstawowej i trwa maksymalnie do godziny 20.00.
 7. Zatrzymanie Apartamentu po godzinie 12.00 jest traktowane automatycznie jako przedłużenie doby pobytu.

§ 3 Meldunek

 1. Podstawą do zarejestrowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty pobytowej. Dokumenty tożsamości Gości nie są kserowane bądź skanowane.
 2. Kamienica sp. z o.o. ma prawo do dokonania przy rejestracji preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania depozytu gotówkowego do kwoty należności za cały pobyt.
 3. Rezerwacja zyskuje status gwarantowanej po wpłacie określonej w potwierdzeniu rezerwacji zaliczki w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby apartamentowej lub pobytu, Kamienica sp. z o.o. nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę lub okres pobytu.
 5. „Kamienica” może odmówić przyjęcia Gościa jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin obiektu.
 6. „Kamienica” może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

§ 4 Odpowiedzialność obiektu

 1. „Kamienica” odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie do depozytu. W pozostałych przypadkach związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez Gości obowiązują przepis kodeksu cywilnego
 2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów
  o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 3. „Kamienica” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały zaparkowane na niestrzeżonym parkingu. „Kamienica” nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na parkingu obiektu.

§ 5 Odpowiedzialność gości

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Zachowanie Gości oraz osób korzystający z usług obiektu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady, możemy odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.
 3. O zaistniałych szkodach powstałych w obiekcie należy niezwłocznie powiadomić recepcję obiektu.
 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. „Kamienica” ma prawo obciążenia karty płatniczej Gościa za powstałe szkody również po jego wyjeździe. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku uruchomienia przez Gościa alarmu pożarowego, w skutek aktów wandalizmu lub nie zastosowania się do zakazu palenia.

§ 6 Apartament

 1. W ramach opłaty za nocleg przysługują dwie bezpłatne butelki wody mineralnej na dobę na jedną osobę.
 2. W Apartamencie nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
 3. Ze wzglądu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w Apartamencie urządzeń niestanowiących wyposażenia Apartamentu, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.
 4. Zmianę ustawienia wyposażenia Apartamentu proszę uzgodnić z obsługą obiektu.
 5. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren obiektu przedmiotów stanowiących wyposażenie obiektu.
 6. Każdorazowo opuszczając apartament, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Recepcja wydaje duplikat karty magnetycznej do apartamentu na podstawie karty pobytu i dowodu tożsamości

§ 7 Przedmioty pozostawione

 1. Przedmioty pozostawione w obiekcie będą odsyłane na koszt Gościa oraz na wskazany przez niego adres.
 2. W przypadku braku dyspozycji, obiekt będzie przechowywał pozostawione rzeczy przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§ 8 Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
 2. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje biuro obsługi klienta znajdujące się w recepcji obiektu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu, a w przypadku reklamacji, której niemożliwe będzie natychmiastowe rozpatrzenie zostanie rozpatrzona maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych. W przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

§ 9 Postanowienia dodatkowe

 1. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity (obejmujący również balkony) zakaz palenia. W przypadku palenia w apartamencie zostanie doliczona do rachunku osoby zameldowanej kwota 500 zł, obejmująca czyszczenie i wietrzenie apartamentu oraz dodatkowe pranie i czyszczenie wyposażenia.
 2. Obiekt jest dostępny również dla zwierząt domowych (pobyt zgodnie z regulaminem w wyznaczonych apartamentach i za dodatkową opłatą – ilość miejsc ograniczona i tylko za wcześniejszą rezerwacją). Pupile nie zgłoszone wcześniej i dla których nie została potwierdzona rezerwacja w dedykowanych apartamentach nie będą mogły przebywać na terenie obiektu
 3. Wszystkie szkody w mieniu obiektu bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta, będą wyceniane przez dyrekcję obiektu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele
 4. Za niepoinformowanie recepcji obiektu o posiadaniu zwierzęcia w apartamencie, zostanie nałożona opłata w wysokości 300zł
 5. Obowiązuje zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.

§ 10 Dane osobowe

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Kamienica Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24, Białystok.
 • Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a obiektem umowy o świadczenie usług noclegowych. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług noclegowych lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez obiekt. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w obiekcie. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona i bezpieczeństwo Gościa oraz innych osób przebywających na terenie obiektu lub w jego okolicy.
 • W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, obiekt może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez „Kamienica” usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa w tym prowadzenia satysfakcji Gościa wyłącznie w związku z sukcesywną poprawą świadczonych przez obiekt usług.  Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest usprawiedliwiony interes Obiektu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • „Kamienica” informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, oraz ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z „Kamienica”, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 • „Kamienica” informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 • „Kamienica” informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi noclegowej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni.
 • Dane osobowe Gościa nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • „Kamienica” informuje, że dane osobowe Gościa mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.
 • „Kamienica” informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul Stawki 2.
 •  W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących przetwarzania przez „Kamienica”, Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: marketing@kamienica.bialystok.pl

§ 11 Polityka prywatności

 • Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Systemu rezerwacyjnego.
 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Kamienica Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24, Białystok.
 • System rezerwacyjny funkcjonuje zgodnie z polityką prywatności serwisu internetowego obiektu na którym jest uruchomiony i działa w oparciu o zgody udzielone przez użytkownika w tym serwisie.
 • Na bazie zgody wyrażonej przez użytkownika serwisu internetowego obiektu system rezerwacyjny aktywuje narzędzia analityczne wymienione poniżej, w celu analizy, oraz zapewnienia niezawodności działania usługi.
 • W systemie rezerwacyjnym wykorzystywane są wymienione poniżej narzędzia analityczne, podzielone ze względu na wykorzystywane w celu:
 • Analiza sposobu korzystania z systemu przez użytkownika, oraz tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania tego systemu: Google Analytics,
 • Testowanie i mierzenie efektywności ulepszeń interfejsu użytkownika: Google Optimize;

Warunki rezerwacji i rezygnacji z rezerwacji

§ 1 Warunki rezerwacji

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie ustalonej  w ofercie, chyba że strony postanowią inaczej, ale wtedy wszystkie postanowienia maja taki sam skutek jak wpłata zaliczki. (tzn. „Kamienica” zobowiązana jest do rezerwacji pobytu, a Gość do przybycia w wyznaczonym terminie).
 2. W ofercie przedstawianej dla Gościa zawarta jest kwota całego pobytu, kwota zaliczki oraz termin wpłaty. Po upływie wyznaczonego terminu, „Kamienica” nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu oraz przetrzymywania rezerwacji.
 3. Jeżeli Gośc wpłacił zaliczkę, a mimo to nie pojawił się w momencie rozpoczęcia doby apartamentowej – najpóźniej do godz. 21 :00 w dniu przybycia i nie powiadomił o tym „Kamienicy”, wówczas wygasa zobowiązanie do wynajęcia Apartamentu, przepada zaliczka a Gość zostaje pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu rezygnacji z rezerwacji (patrz: warunki rezygnacji z rezerwacji)

§ 2 Warunki rezygnacji z rezerwacji Apartamentu

 1.  Jeżeli Gość dokonał rezerwacji (wpłacając zaliczkę lub w  inny sposób zaakceptowany przez obiekt) a mimo to zrezygnował z pobytu lub nie przybył na miejsce w wyznaczonym terminie, „Kamienica” ma prawo obciążyć Gościa następującymi kosztami:

– w przypadku rezygnacji od 30 dni do 10 dni przed przybyciem Gość nie ponosi kosztów wartości całego pobytu*

– w przypadku rezygnacji w ostatnim tygodniu, poniżej 7 dni przed przybyciem 50 % ceny całego pobytu*

*Cena pobytu została przedstawiona w ofercie mailowej, umieszczonej na stronie www obiektu, lub wynika z cennika obowiązującego w danym czasie.

 1. Najpóźniej do 30 dni przed uzgodnionym terminem przybycia Gościa, “Kamienica” może jednostronnie rozwiązać umowę o wynajęcie Apartamentu z przyczyn merytorycznie uzasadnionych, o ile nie dokonano innych uzgodnień.

§ 3 Warunki zwrotu zaliczki

 1. „Kamienica”  nie zwraca  zaliczki, jeżeli  Gość nie wywiązał się z umowy rezerwacji.
 2. Zwrot zaliczki jest możliwy tylko i wyłącznie,  jeżeli Gość przedstawi dowody uniemożliwiające przyjazd w wyznaczonym terminie. Są to:

– dokumenty potwierdzające chorobę osoby rezerwującej bądź najbliższej rodziny (wstępnych i zstępnych) wydane przez uprawnionego lekarza bądź szpital.

– akt zgonu osoby rezerwującej lub jej najbliższej rodziny.

W innych przypadkach (typu usterka auta, uszkodzenie, wypadek )  prosimy kierować sprawy do swojego ubezpieczyciela aby Ubezpieczyciel  zwrócił nakłady poczynione na rezerwację apartamentu, bądź zwrócił koszty pobytu naliczone przez „Kamienicę” (patrz: pkt. II – warunki rezygnacji z rezerwacji apartamentu)

§ 4 Zagadnienia finansowe związane z pobytem

 1. „Kamienica”  nie zwraca kosztów w przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, niż to było ustalone w umowie rezerwacji, jeżeli nie nastąpiło to z winy „Kamienicy”.
 2. W sytuacji, gdy Gość podczas pobytu ulegnie jakiemukolwiek wypadkowi i będzie musiał skrócić pobyt, „Kamienica” pobiera kwotę całego pobytu oraz wystawia zaświadczenie do ubezpieczyciela informujące, ze Gość zapłacił za cały pobyt, jednakże na  skutek wypadku musiał go skrócić Wówczas wszelkie roszczenia finansowe za niewykorzystany okres pobytu prosimy kierować do swojego ubezpieczyciela.
 3. W sytuacji, gdy Gość podczas trwania pobytu będzie musiał go skrócić na skutek śmierci najbliżej osoby, „Kamienica” pobiera kwotę całego pobytu oraz wystawia zaświadczenie do ubezpieczyciela informujące, ze Gość zapłacił za cały pobyt, jednakże na  skutek śmierci osoby najbliższej musiał go skrócić Wówczas wszelkie roszczenia finansowe za niewykorzystany okres pobytu prosimy kierować do swojego ubezpieczyciela.